ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLE

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

 

1. AMAÇ

Bu protokolün amacı; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)’nin kuruluş mevzuatlarında belirtilen amaç ve görevleri esas alınarak aşağıda belirtilen alanlardaki eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yapılacak işbirliğine ilişkin esasların belirlenmesidir.

a)      Özürlülerin toplumsal gelişimlerinin, verimliliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik projeler gerçekleştirmek,

b)      Başta temel bilgisayar kullanımı olmak üzere taraflarca belirlenecek diğer eğitim konularında özürlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna katkıda bulunmak,

c)      Özürlülerin ekonomiye aktif katılımını sağlayıcı istihdama yönelik diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda işbirliği yapmak,

 

2. KAPSAM

Amaç maddesinde belirtilen konular çerçevesinde, MPM ve İŞKUR’un ortak geliştirecekleri ve yürütecekleri proje faaliyetlerini kapsar. Bu doğrultuda, MPM tarafından yapılan Verimliliği Artırma Projelerinin (VAP) gerçekleştirildiği illerde ve MPM Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde özürlülerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik mesleki  eğitim ve rehabilitasyon projelerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile yürütülmesini kapsar.

 

3. YÜRÜTME KURULU

Bu protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların belirlenmesi, İŞKUR ve MPM’nin katkılarının tespit edilmesi amacı ile iki kurumdan birer yönetici ve birer uzman/uzman yardımcısından oluşacak 4 (dört) kişilik bir kurul oluşturulur. Bu kurul MPM ve İŞKUR yönetimlerinin sorumluluğu altında “Yürütme Kurulu” olarak planlanan faaliyetleri gerçekleştirir.

 

Yürütme Kurulu, iller düzeyinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlama, yürütme ve koordinasyonuna yönelik İŞKUR İl Müdürü ve MPM Bölge Müdürü (Bölge Müdürlüğünün olmadığı illerde VAP İl Koordinatörü veya MPM Genel Sekreterliğince belirlenecek görevli) ile çalışanlardan oluşacak proje ekiplerinin oluşturulmasından sorumludur.

 

Bu kurul gerekli hallerde;

·        Gerçekleştirilecek çalışmalara özgü alt çalışma grupları oluşturulabilecek,

·        Yapılacak çalışmalara, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütlerinden temsilcileri davet edebilecektir.

 

4. KURUMLARIN ORTAK SORUMLULUKLARI

a)      Bu işbirliği kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak taraflardan herhangi biri, üçüncü taraflarla yapacağı yazışmalardan, diğer tarafı bilgilendirecektir.

b)      Taraflar, işbirliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kamuoyuna bilgi vermeden önce birbirlerine haber vermek ve karşı tarafın onayını almakla yükümlüdür.

c)      Bu protokolde öngörülen çalışmalar; karşılıklı iyi niyet, kurumlar arası işbirliği ve dayanışma içinde yürütülecektir. Protokolde belirtilmeyen hususlar karşılıklı mutabakatla uygulamaya konulacaktır.

 

A- Milli Prodüktivite Merkezinin Yükümlülükleri:

a)      Yürütme Kurulu toplantısına katılmak,

b)      Kapsam dahilindeki illerde,  özürlülerin istihdamına yönelik projeleri ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde hazırlamak ve komisyona gönderilmek üzere İŞKUR il müdürlüğüne vermek,

c)      Komisyon tarafından kaynak tahsis edilen projeleri izlemek, sonuçlandırmak ve sonuç raporlarını İŞKUR il müdürlüğüne vermek,

d)      Proje ile ilgili gelişmeleri MPM web sayfası ve diğer yayın organları aracılığıyla yayınlamak,

e)      Proje kapsamında ele alınan konularda gerekli koordinasyonu sağlamak

 

B- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri:

a)      Yürütme Kurulu toplantısına katılmak,

b)      Kapsam dahilindeki illerde özürlülerin istihdamına yönelik MPM tarafından iş birliği çerçevesinde hazırlanan projelerin 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi gereğince oluşturulan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyona sunulmasını sağlamak,

c)      Kurs düzenlenecek İl Müdürlüklerinde “İş ve Meslek Danışmanlığı” servisleri mevcut ise,  kursiyerlerin seçimi aşamasında kursiyerlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek ve işe uyumlarına yardımcı olmak,

d)      Proje uygulamaları sonucunda istihdamı sağlanan özürlülere ilişkin MPM tarafından istenecek bilgiler sağlamak,

e)      Proje ile ilgili gelişmeleri İŞKUR web sayfası ve diğer yayın organları aracılığıyla yayınlamak,

 

5. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu protokol imza tarihinden geçerli olmak üzere 2 (iki) yıl süreli olup bu sürenin bitiminde tarafların mutabakatı ile uzatılabilecektir.

 

6. SON HÜKÜM

Bu protokol 6 (altı) başlık ve 2 (iki) sayfadan ibaret olup 28/09/2006 tarihinde imzalanmıştır.