MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

BAKANLIĞI ARASINDA İŞGÜCÜ YETİŞTİRME VE UYUM HİZMETLERİ

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

            AMAÇ

 

            Madde 1- Bu protokolün amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından istihdamın korunması, artırılması geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen iş gücü yetiştirme ve uyum hizmetlerinin yürütülmesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki iş birliğinin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

            KAPSAM

 

            Madde 2- Bu protokol işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programı ile iş gücü uyum hizmetlerinin yürütülmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki iş birliğine ait usul ve esasları kapsar.

 

            DAYANAK

 

            Madde 3- Bu protokol;

a)      1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

b)      3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

c)      3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

d)      4904 sayılı İŞKUR Kanunu,

e)      4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

f)        21/08/2004 tarih ve 25560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliği,

g)      3 Temmuz 2002 tarih ve 24804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            TANIMLAR

 

            Madde 4- Bu protokolde geçen;

a)      MEB: Milli Eğitim Bakanlığını;

b)      ÇSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını;

c)      İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü;

d)      İŞKURY: Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliğini,

e)      Okul/Kurum: MEB’ba bağlı mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları ile İŞKURY’nin 7 ‘nci maddesinde belirtilen ve MEB tarafından izin verilmiş olan kurumlarla işletmeleri,

f)        İşsiz: Türkiye İş Kurumuna iş talebiyle kayıtlı olan kişileri,

g)      Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan, mesleğini geliştirmek isteyen, İŞKUR il müdürlüklerine kayıtlı işsizlerin istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla MEB’le İŞKURY’nin 7 nci maddesinde belirtilen kurs açmasına MEB tarafından izin verilmiş olan  hizmet sağlayıcılarla iş birliği yapılarak veya hizmet satın alınarak uygulanan iş gücü yetiştirme ve uyum hizmetleri eğitim programını,

h)      Kursiyer: Bu protokol kapsamında gerçekleştirilen işgücü yetiştirme ve uyum hizmetleri eğitim programına katılanları,-

ı)  Eğitici Personel: Kursiyerlerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuar meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine ve mesleki yeterliliğe sahip kişiyi,

i)        Usta Öğretici: Ustalık yeterliliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenci/kursiyerlerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik belgesi sahibi olan kişiyi,

j)        İşgücü Eğitim Planı: İŞKUR il müdürlüklerinin bir yıl içinde gerçekleştirilmesini ön gördükleri kursları; meslek, katılımcıların nitelikleri ve her bir programa katılacak işsiz sayısı ile tahmini toplam maliyetinin yer aldığı ve il istihdam kurumlarınca onaylanan eğitim planını,

k)      İl İstihdam Kurulu: İl düzeyinde istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine ilişkin faaliyetler ile uygulanacak aktif iş gücü eğitim programlarının belirlenmesi ve ildeki istihdam etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 4904 sayılı Kanun 13’üncü maddesine göre kurulan kurulu,

l)        Mesleki Eğitim Kurulu: Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında karar almak ve MEB’nın ilgili birimlerine görüş bildirmek üzere 3308 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre kurulan kurulu,

İfade eder.

 

            GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

            Madde 5- Protokol hükümlerinin yürütülmesinde tarafların görev ve yükümlülükleri şunlardır.

 

            A- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ GÖREVLERİ

 

            1- Kursa ilişkin eğitim programlarının; aynı konudaki onaylı programlara uygunluğunun kontrol edilmesini, mevcut onaylanmış eğitim programları dışındaki eğitim programlarının incelenmesini ve uygun olanların onaylanmasını,

            2- Kursların denetlenmesini,

            3- Kursların konusuna göre uygun personel görevlendirerek kurs bitirme sınavının MEB mevzuatına göre yapılmasını,

            4- Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere verilecek belgelerin İŞKUR il müdürlüğü ve yüklenicisi ile birlikte MEB mevzuatına göre düzenlenmesi,

            5- Kurs sonunda belge almaya hak kazanan kursiyerlerin kayıtlarının tutulmasını,

            sağlamak üzere il milli eğitim müdürlüklerine gerekli talimatların  verilmesi,

            6- Eğitici olarak görevlendirileceklerde en az usta öğreticilik belgesine sahip olma koşulunun aranmasını,

            İl milli eğitim müdürlükleri yukarıda belirtilen görevleri MEB’in bilgisi dahilinde belirlenecek okul veya kurum müdürlüğü ile koordineli olarak yürütür.

 

            B- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ GÖREVLERİ

 

            1- Yıllık eğitim planında yer alan iş gücü yetiştirme ve uyum hizmetlerinin geliştirilmesi için MEB’le ve İŞKURY’nin 7’nci maddesinde belirtilen ve kurs açmasına MEB tarafından izin verilmiş olan hizmet sağlayıcılarla iş birliği yapılarak veya hizmet satın alınarak uygulanan işgücü yetiştirme ve uyum hizmetleri eğitim programını,

            2- İŞKURY dahilinde kurs giderlerinin karşılanmasını,

            3- Kursların gerekli sıklıkla denetlenerek idari yönden eğitim programı, protokol ve sözleşmeye uygun yürütülmesini,

            4- Kurs bitirme sınavlarda temsilci bulundurulmasını,

            5- Kursu başarı ile bitiren kursiyerlere verilecek belgelerin, il milli eğitim ve yüklenici ile birlikte düzenlenmesini,

            6- Kursla ilgili tüm bilgi ve belgelerin derlenmesini,

            sağlamak üzere İŞKUR il müdürlüklerine gerekli talimatları verir.

 

            DİĞER HÜKÜMLER

 

            Madde 6- Kursa katılanlardan kurs ücreti ve belge ücreti talep edilmez.

            Madde 7- Kursları veren MEB’e bağlı eğitici personel ve usta öğreticilerin  ders ücreti MEB’nın belirlemiş olduğu ücretten az olamaz.

            Madde 8- İŞKUR her yıl ocak ayı sonuna kadar bir önceki yılda bu protokol kapsamında düzenlenen kurslarla ilgili istatistiki bilgileri MEB’na gönderir.

 

DEĞİŞİKLİK VE SONA ERDİRME

 

Madde 9- Bu protokol süreklidir. Taraflardan biri protokolde değişiklik önerdiği taktirde, bu önerisini yazılı olarak karşı tarafa bildirir ve tarafların  mutabakatıyla protokolde değişiklik yapılabilir.

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 10- Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Ankara

23/03/2005

 

 

 

 

Murat BAŞESGİOĞLU                                                      Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                                                     Milli Eğitim Bakanı