TÜRKİYE  İŞ KURUMU

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/8/2004 tarihli ve 352 Onayı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı  birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.               

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

                Bakanlık                              :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum                                  :Türkiye İş Kurumunu,

Genel Müdürlük :Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür                       : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

Yönetim Kurulu  :Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

Birim                                    :Kurumun merkez teşkilatındaki ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet  birimleri, taşrada ise il müdürlükleri ile  ilçelerdeki şube müdürlüklerini,

Merkez Teşkilatı               :Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri ile danışma, denetim birimleri ve yardımcı   hizmet birimlerini,

Taşra Teşkilatı                   :İllerdeki il müdürlükleri ile ilçelerdeki şube müdürlüklerini,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

 

Kuruluş

Madde 5- Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

 

                Kurum, vize ve tescile ilişkin hükümler hariç 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 21/2/1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbidir. Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı hükmünde olup haczedilemez, alacakları da Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum malları hakkında İcra ve İflas Kanununun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz. Kısa adı "İŞKUR" dur.

 

 

Görevler

Madde 6- Kurumun görevleri şunlardır:

 

a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak,

 

b) İşsizlik Sigortası hizmetlerini yürütmek,

                                                                                                                                                                 

   c) İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak,

 

   d) İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek,

 

e) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapmak,

 

f) Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

 

g) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve  çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak,

  

h) Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yerine getirmek. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Müdürlük

 

Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 7- Genel Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Genel kurulun önerilerini dikkate alarak yönetim kurulu kararları ile Kurum mevzuatı, kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda Kurum hizmetlerini  yürütmek,

 

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

 

c) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 

                d) İdari ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı Kurumu temsil etmek, temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devretmek,

 

e) Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini ve işlemlerini izlemek,

 

f) Geçici görev veya izin kullanmak gibi görevden ayrı kalma hallerinde, yerine genel müdür yardımcılarından birisini vekil olarak Bakanlığa önermek,

 

g) Genel müdür yardımcıları arasında görev bölümü yapmak, herhangi birinin geçici görev ve izin kullanma gibi, görevden ayrı kalma hallerinde veya kadronun açık kalması halinde o genel müdür yardımcısı için öngörülen hizmetlerin tümünü veya bir kısmını gerekli gördüğünde diğer genel müdür yardımcılarına yaptırmak,

 

h) Kurumun 1-4 dereceli kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurum adına imza yetkisi verilecek personelin  belirlenmesi konularında yönetim kuruluna öneride bulunmak,

 

ı) Kurumun 5-15 dereceli kadrolarında çalışacak personel atamalarını yapmak,

  

i) Kurum personelini hizmetlerine ihtiyaç duyulan diğer merkez ve taşra birimlerinde geçici olarak görevlendirmek,

                                                                                                                                            

j) Yönetim kurulunca kendisine devredilen görev ve yetkileri kullanmak,

 

k) Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesi için icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği bir Kurum personeline devretmek.

 

Genel Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 8- Genel müdür yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır;

 

a) Kurum hizmetlerini, Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

 

b) Kurumun merkez ve taşra birimleri ile kurul ve komisyonları gözetimleri altında çalıştırmak, bunların arasında koordinasyon ve uyumlu çalışma ortamını sağlamak.

 

  

                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri ve Görevleri

 

 Ana Hizmet Birimleri

Madde 9- Kurumun ana hizmet birimleri şunlardır:

 

                a) İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

b) İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı,

c) İstihdam Dairesi Başkanlığı,

d) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı,

e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

               

İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Madde 10- İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

a) İşgücü piyasasını izlemek, işgücü piyasasına ilişkin verileri yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak,

 

b) Yerel düzeyde işsizlik tahminine yönelik çalışmaları yapmak ve yayınlamak,

 

c) Kurum hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve yayınlamak,

 

d) İşgücü piyasa araştırmaları yapmak ve işgücü piyasası bilgi sistemini oluşturmak,

 

e) İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışmalarını koordine etmek,

 

f) Kurum hizmetlerinin bilişim teknolojileri desteğinde verilmesini sağlamak,

 

g) Kurumun bilgisayar donanım, yazılım ve veri iletişim hizmetlerini yürütmek,

 

h) Kurum hizmet ve işlemlerinin verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak,

 

ı) Mevcut bilgisayar donanım, uygulama yazılımı, veri iletişimi, sistem yazılımını ve alt yapıyı çalışır durumda tutmak, bakım işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

 

i) Geliştirilecek hizmetlere yönelik donanım, uygulama yazılımı, veri iletişim ve alt yapı için gerekli tasarım ve kurulum çalışmalarına ait ihtiyaçlar belirlenerek planlamasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

 

j) Gelişen bilişim teknolojilerini takip edebilmek için çalışmalar yapmak,

                                                                                                                                                                 

k) Elektronik ortamda veri derlemek, değerlendirmek, internet ortamında yayınlamak, internet kullanımını yaygınlaştırmak, elektronik imza işlemlerini ve elektronik posta işlemlerini takip etmek ve devamlılığını sağlamak,

 

l) Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Yıllık Programlarda yer alan ve Kurumumuz görev alanına giren konularla ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

 

m) Kurumun Yıllık Çalışma Programı ve İş Planını hazırlamak,

 

n) Kurumun Yıllık Çalışma Raporunu hazırlamak ve yayınlamak,

 

o) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili Bakanlığın periyodik bilgi talepleri ile diğer bilgi taleplerini cevaplamak, diğer kurum, kuruluş ve kişilerin bilgi taleplerini cevaplamak,

 

ö) Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,

 

p) Kurumla ilgili konuların kamuoyuna gerçeğe uygun olarak yansımasını ve Kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlamak,

 

r) Halkla ilişkiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

 

s) Kurumca yayınlanmasında yarar görülen gazete, dergi, broşür vb. yayınları hazırlamak veya hazırlatmak ve dağıtımını yapmak,  Genel Müdürlük merkez birimlerinin gazete, dergi, bülten, vb. yayınlara olan abonelik işlemlerini yürütmek,

 

ş) Kurum çalışmalarına ilişkin yayınları takip etmek, günlük gazeteleri incelemek, çalışma yaşamı, işsizlik ve Kurumla ilgili haberleri özetlemek, küpürleştirmek, gerekli yerlere sunmak ve arşivlemek,

 

t) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

 

u) Kurum Dökümantasyon Merkezi ile ilgili işlemleri yapmak,

 

ü) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

Madde 11- İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

a)İş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, meslekleri tanımlamak, gruplandırmak ve kodlamasını yaparak yayımlamak,

 

b)Talep eden işletmelerde iş ölçümü yapmak,  işletmenin organizasyon ve reorganizasyon yapısını şematik olarak belirlemek, 

 

c) Standart tanımları yapılan meslekleri Türk Meslekler Sözlüğüne almak ve sözlüğün güncelliğini sağlamak,

 

d) Meslek ya da alan seçme aşamasında olan öğrencilere mesleki rehberlik hizmetleri ile yetişkinlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek.

 

e)Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi kaynaklarını basılı, görsel ve işitsel olarak hazırlamak, hazırlatmak; bunları  ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmak,

 

f)İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinde ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılarak, iş arayanlara iş arama becerilerini artırıcı bilgiler verilmesini sağlamak,

 

g)Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde işgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve işsizlerin istihdamını kolaylaştırmak ya da iş kurmalarına yardımcı olmak üzere Kuruma kayıtlı işsizlere ve işini

                                                                                                                            

kaybetme tehlikesi bulunan işgücü ile işsizlik ödeneği ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanmış işsizlere meslek edindirme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme eğitimi verilmesini sağlamak,

                                                                                                                                            

h) Gençler, kadınlar, özürlüler, eski hükümlüler ve uzun süreli işsizler gibi istihdamında güçlük çekilen grupların işe yerleştirilmelerini kolaylaştırıcı mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

ı)Aktif işgücü piyasası politikaları çerçevesinde, toplum yararına çalışma programları ve benzeri işgücü uyum programlarının uygulanmasını sağlamak,

               

                i)26/09/2003 tarih ve 25241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki sekreterya görevini yürütmek,

 

j)İstihdamdaki işgücüne yönelik seminerler düzenlemek, 

 

k) Uluslararası kuruluşlar ve ikili anlaşmalar yolu ile sağlanan teknik yardım, hibe veya ikraz programları çerçevesinde oluşturulan  işgücü yetiştirme ve uyum programlarını yürütmek,

 

l) Gerektiğinde Kurum faaliyet  alanı ile ilgili  ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

 

m) İş analizi, mesleki rehberlik, danışmanlık, mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerle ilgili çalışmalara katılmak,

 

           n) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 
İstihdam Dairesi Başkanlığı

Madde12- İstihdam Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

            a)Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak,

 

            b)Hazar, savaş ve sefer durumu da dahil olmak üzere insangücü planlamasına yönelik araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

            c)İşgücü arz ve talebinin dengeli bir biçimde oluşmasını sağlamaya  yönelik gerekli  çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

            d)Genel Kurul çalışmalarını yürütmek, Genel Kurul’da alınan kararları eylem planına dönüştürerek hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

 

            e)İl İstihdam Kurullarının etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, kurulların toplanması, işleyişi ve Kararlarına ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

            f)İşgücü talebi alınması, Kurum hizmetlerinin tanıtılmasının sağlanması ve benzeri amaçlarla iş piyasası tarama çalışması yapmak, yaptırmak,

 

            g)İstihdamında güçlük çekilen uzun süreli işsizler, kadınlar, gençler, özürlüler, eski hükümlüler ve benzeri grupların  istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak, zorunlu istihdamla ilgili olarak kişi ve işyerlerine ilişkin tespit, takip, uyarı, teşvik ve ceza çalışmaları dahil gerekli  çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

            h)İşgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işe yerleştirilmeleri ile çeşitli işlere uygun işçi bulunması, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak,

 

            i)Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecekler ile tarımda işe yerleştirme işlemleri ve tarım aracılarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, Türk işgücü piyasasına girmek için başvuruda bulunan yabancılar hakkında  Kuruma verilen görevleri yapmak,

 

            j)İşyerlerinin Kurum kayıtlarına alınması, işyerleri ile ilgili gerekli formların düzenlenmesine yönelik çalışmalar ile Ekonomik Faaliyet Standart Sınıflamasını yapmak yaptırmak,

 

            k)Yabancı ülkelerde Türk işgücü çalıştırılmasına yönelik taleplerin tespitine ilişkin çalışmalar yapılmasını sağlamak,

 

            l)İkili işgücü ve istisna akdi anlaşmalarının hazırlanmasına ve tadiline ilişkin çalışmaları yapmak,

 

            m)Yurt dışında çalışan Türk  işçilerinin  ve yakınlarının  işçi pasaport işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

            n)Özel istihdam bürolarına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

            o)İş ve işçi bulma faaliyetinde bulunan büroların tespitine yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak,

 

            p)Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

         

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

                Madde 13- İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

a)4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği işsizlik ödeneği, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanun gereği iş kaybı  tazminatı, 4857 sayılı  İş Kanununun 65. maddesi gereği kısa çalışma ödeneği, aynı kanunun 33. maddesi gereği, ücret garanti fonu kapsamında ücret alacaklarının ödemesine ilişkin çalışmaları yapmak,

 

b)İşsizlik  Sigortası Fonu gelirlerini takip etmek ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin  işlemleri yapmak,

 

c)İşsizlik sigortası fon hareketlerini izlemek,

 

d)Ücret Garanti Fonuna ayrılması gereken miktarın belirlenmesine ilişkin işlemleri yapmak,

 

e)İşsizlik Sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli kaynağın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına aktarılması işlemlerini yapmak ve ilgili birimle üçer aylık dönemlerde mutabakat sağlamak,

 

f)İşsizlik Sigortası Fonu Bütçe ve Bilançosunun hazırlanması ile ilgili olarak; Başkanlığın görevleri kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına vermek,

 

g)İşsizlik Sigortası Fonunun, gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlenmesini ve denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak,

 

h)İşsizlik Sigortası Fonu Aylık Bültenine ilişkin bilgileri, yayınlanması amacıyla İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirmek,

 

ı)İşsizlik sigortası fonunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak; finansal piyasaların takibini yapmak, Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgi ve istatistiklerin değerlendirilmesini yapmak, dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri takip etmek, ekonometrik modeller oluşturmak ve tahminler yapmak,

 

  i)İşsizlik Sigortası Fonu aktüeryal işlemlerini  yürütmek,

 

  j)Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Madde 14- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

                                                                                                                                            

a) Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında işgücünün serbest dolaşımı ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerdeki istihdam ve işsizlikle ilgili gelişmeleri izlemek, bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak,

 

b) Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum, Ulusal Programa ait gelişmelerin izlenmesi, idari kapasitenin güçlendirilmesi gibi çalışmaları yürütmek,

 

c) Avrupa İstihdam Stratejisine dahil olma çalışmalarını yürütmek, ilgili topluluk programlarına katılıma yönelik  faaliyetleri takip etmek,

 

d) Uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerin hazırlanmasını ve  uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

 

                e)Ulusal Gözlemevi faaliyetlerini yürütmek ve ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlamak,

 

                f)Avrupa Birliği üyesi ve diğer ülkelerle yapılan işbirliği programlarını koordine etmek ve gerekli iletişimi sağlamak,

 

                g)Uluslararası toplantı, komisyon çalışması, seminer, sempozyum ve konferans gibi etkinliklere Kurum temsilcisinin  katılımını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

 

                h)Kurumu ilgilendiren konularda uluslararası anlaşmaları ve yabancı mevzuatı incelemek, bunların uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,

 

  ı)Yabancı ülkelerle yapılan ikili işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmeleri ile uluslararası protokol ve sözleşmelerin hazırlanması veya tadili konusunda ilgili birimlere destek vermek,

 

                i)Yurt dışı istihdam hizmetleri konusunda araştırmalar yapmak,

 

                j)Kurumun ihtiyaç duyduğu yabancı dildeki doküman ve yayınların Türkçe’ye çevirisinin yapılmasını sağlamak ve ilgili birimlere iletmek,

 

k) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri  görevleri yapmak.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

 

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 15- Kurumun danışma ve denetim birimleri şunlardır:

 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b)  Hukuk Müşavirliği,

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 16- Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

Genel Müdürün emri ve onayı üzerine,

               

a)Kurum hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansının artırılmasını; Kurumun mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını; Kurum hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturuyorsa bu düzenlemelerde değişiklik yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak,

 

b)Gerektiğinde, Kurum hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,

 

c)Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

                                                                                                                                            

d) Kurum merkez ve taşra birimlerinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek,

 

e) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün  işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek,

 

f)Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak,

 

g)Gerektiğinde Kurum yöneticilerinin de katılımı ile Müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek,

 

h)Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasını ve yetiştirilmesini sağlamak,

 

ı)Genel Müdür  tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Hukuk Müşavirliği

Madde 17- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:   

                                                                                                          

a) Genel Müdürlük birimleri ve taşra teşkilatı tarafından  sorulan hukuki konular ile Kurum görüşü istenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirmek, Kurumca hazırlanan veya Bakanlık ile diğer Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,

 

b) Kurum leh ve aleyhindeki dava ve icra takiplerini merkezden veya mahallinden takip etmek,

 

c) Adli merciler  ile resmi daireler ve kuruluşlar nezdinde Kurumu temsil etmek,

 

d) İhtilafları önleyici ve Kurumun menfaatlerini koruyucu tedbirleri zamanında almak,  Kurum adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak ve Kurum menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak,

 

                e)  Genel Müdürlük ve diğer birimler ile taşra teşkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,

 

f) Kurum memurları hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Genel Müdür tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektiği takibat ve işlemleri ifa etmek,

 

g) Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek,

 

h) Genel Müdür  tarafından verilen görevler ile  mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Yardımcı Birimler

 

Yardımcı Birimler

Madde 18-  Kurumun yardımcı birimleri şunlardır:

 

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı.

 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 19- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri  şunlardır:

 

a)       Kurumun personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak,

 

b) Kurum personelinin atama, terfi, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

 

c) Kurum personelinin eğitimlerini  planlamak ve uygulamak,

 

                d) Personelin hizmet-içi eğitimi için yayınlanmış olan her çeşit belge ve bilgi kaynaklarını takip etmek, eğitim araçlarına dönüştürmek gerektiğinde yenilerini hazırlanmasını sağlamak  eğitileceklere ve kurum birimlerine dağıtmak,

 

e)Yurtiçi ve yurtdışı kurs, konferans, panel, seminer, sempozyum vb. organizasyonlara katılacak Kurum personelinin tespiti ve katılımının sağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

 

f) Kurumun organizasyon ve  toplam kalite yönetimi çalışmalarını yürütmek,

 

g) Personele ilişkin konularda Kurum dışı yetkili kuruluşlarla haberleşme ve işbirliğini sağlamak,

 
h) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile  mevzuatta öngörülen benzeri  görevleri yapmak.
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 20- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri  şunlardır:

 

a)Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak bütçeyi hazırlayarak yetkili organlara sunmak ve uygulanmasını takip etmek,

 

b)Birimlerin ödenek ve nakit taleplerini karşılamak,

 

c)Genel Müdürlük hesaplarının kayıtlarını tutmak, takip etmek, değerlendirmek personelin her türlü ödemelerini yapmak, yasal kesintilerini süresi içinde ilgili kurum ve kuruluşlara yatırmak,

 

d)Gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatları muhafaza etmek,

 

e)İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı hizmetleri ile ilgili ödemeleri yapmak ve muhasebeleştirmek,

 

f)Dış kaynaklı projelerin kaynak kullanımını takip etmek ve muhasebeleştirmek,

 

g)Kurumun tüm borç ve alacaklarını takip etmek, tahsilini ve ödemesini sağlamak, gerektiğinde borç ve alacakların terkinine dair işlemleri yapmak,

 

h)Birimlerinin muhasebe uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde yerinde kontrol etmek, kayıtlar üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptırmak,

 

ı)Aylık, yıllık geçici ve kesin mizanları düzenlemek, yıl sonunda bilançoyu çıkarmak ve yetkili organlara sunmak,

 

i)Taşınır ve taşınmaz mal,hizmet temini, bakımı, onarımı ile vergi, sigorta, kiralama, satın alma, kamulaştırma işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

 

j)Kurumun demirbaş, mefruşat, tesisat ve  hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek, bu konuda gelebilecek talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

 

k)Oto, demirbaş ve tesisatlar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak ve terkin işlemlerini yapmak,

 

                l)Merkez birimlerinin temizlik, aydınlatma, ısıtma, su, doğalgaz işleri ile araç sevki işlemlerini yürütmek,

 

m)Tesislerin işletilmesi, tabldot, personel taşımacılığı, lojman, çay ocakları,  spor ve benzeri faaliyetlerle ilgili işlem ve hizmetleri  yürütmek,

                                                                                                                                                                                           

n)Kurum personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

 

o)Evrak, arşiv basım ve haberleşme işlemlerini yürütmek,

 

ö)Masraf karşılıklarına ilişkin  teklifleri hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve gerekli duyuruyu yapmak,

 

p)Muhasebe sisteminin yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak, gerekli tedbirleri almak, ilgili talimatları hazırlamak,

                 

r)Yıllık Yatırım tedbir ve tekliflerini hazırlamak,

 

s)Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile   mevzuatta öngörülen benzeri  görevleri yapmak.

 

Savunma Uzmanlığı

Madde 21- Savunma Uzmanlığı görevleri şunlardır:

 

a)Kurumun seferberlik ve savaş hazırlıkları ile topyekün savunma sivil hizmetlerine yönelik planlama faaliyetlerini ilgili mevzuat esaslarına göre yapmak ve uygulanmasının sağlamak, kontrol ve koordine etmek,

 

b)Merkez hizmet binalarını yangın, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak, ilgili mevzuatta belirtilen  güvenlik  hizmetlerini  yerine getirmek,

 

c)Genel Müdür tarafından verilen  görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri  görevleri yapmak.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı

 

 

Taşra Teşkilatı

Madde 22- Kurumun taşra teşkilatı, il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden ve merkez nüfusu 100.000 ve yukarı olan veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan sayısı 10.000' in üzerinde bulunan ilçelerden gerekli görülenlerde kurulacak şube müdürlüklerinden oluşur.

 

İl Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri

Madde 23-  İl  müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)Yıllık çalışma programını hazırlamak, uygulamak, düzenlenecek çalışma raporlarını yıl sonunda ve ara dönemlerde Genel Müdürlüğe göndermek,

 

b)İldeki kamu ve özel kesim işyerlerinde çalışan işgücü ile bu işyerlerinin faaliyet alanları, açılıp kapanmaları, istihdam daraltma ve genişletmeleri, ileriye dönük işgücü ihtiyaçları hakkında güvenilir veriler toplamak, il istihdam raporunu hazırlamak ve Genel Müdürlüğe iletmek,

 

            c)İl düzeyinde işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik araştırma  ve diğer çalışmaları   yapmak, bunların sonuçlarını ilin işgücü ve insangücü  planlaması ile benzeri çalışmalarda kullanmak, bu araştırma ve çalışmalarla ilgili istenilen bilgileri dönemler halinde Genel Müdürlüğe  iletmek,

 

                d)Kurum hizmetlerinin geliştirilmesi bakımından, işyerleri, işçi ve işveren sendikaları, eğitim kuruluşları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

 

e)Türk Meslekler Sözlüğünün güncelleştirilmesine ilişkin Genel Müdürlük tarafından verilen görevleri yapmak ve bu konudaki önerilerini Genel Müdürlüğe iletmek,                                                                                                           

 

f)Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi kaynaklarını basılı, görsel ve işitsel olarak meslek danışma merkezinde ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vermek,

 

g)Kayıtlı işsizlere, işsizlik ödeneği ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazananlara yönelik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme eğitim hizmetlerini satın almak ve yürütmek,

 

h)Mesleki rehabilitasyon hizmetlerini, toplum yararına çalışma programlarını ve işgücü uyum faaliyetlerini  satın almak ve yürütmek,

 

ı)İşletmelerde eğitim seminerlerinin tanıtımını yapmak alınan talepleri ve uygulama sonuçlarını Genel Müdürlüğe iletmek,

 

i)İşgücünün yurt içinde ve yurt dışında elverişli oldukları işlere yerleşmelerini ve çeşitli işler için uygun nitelikte işçiler bulunmasını sağlamak,

 

j)Ekonomik Faaliyet Standart Sınıflamasının güncelleştirilmesine  yardımcı olmak, bu konudaki önerilerini Genel Müdürlüğe iletmek,

 

k)Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamını sağlamak, kapsama giren işyerlerinin açık kontenjanlarını izlemek, gerektiğinde uyarmak, açık kontenjanını kapatmayan işyerlerine idari para cezası uygulanmak üzere gerekli işlemleri yapmak, uygulanan teşviklerle ilgili gerekli belgeleri işverenlere vermek,

 

l)Hizmet alanları içerisinde bulunan işyerlerini Kurum kayıtlarına almak, Kurum hizmetlerinin tanıtılması amacıyla işyeri ziyareti ve iş piyasası tarama çalışması yapmak,

 

m)Hizmet alanları içindeki tarım işyerlerini tespit etmek, tarım aracılarına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak, tarım aracılarının çalışmalarını denetlemek,

 

n)Yurtdışında Kurumca işe yerleştirilenlerin ya da kendi imkanlarıyla iş bulanların iş sözleşmelerini, işçi ve işçi ailelerinin pasaport işlemlerini yapmak,

 

o)Özel istihdam büroları ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,

 

ö)İl İstihdam Kurulları ile ilgili görevleri yapmak,

 

p)İl düzeyinde işgücü piyasası istatistiklerini derlemek, düzenlemek ve  işgücü piyasası bilgi sistemini oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak,

 

r)Alım-satım ve kiralama işlerini yürütmek, demirbaş, kırtasiye ve basılı kağıt ihtiyaçlarını takip edip, zamanında giderilmesi yönünde tedbirler almak,menkul ve gayrı menkullere ilişkin kayıtları tutmak,

 

s)Muhasebe işlemlerini yapmak belgelere dayalı tediye ve tahsilatta bulunmak, bütçe teklifini hazırlamak, ödenek  ve nakit talebinde bulunmak aylık, üç aylık ve yıl sonu mahsup ve mizan cetvelleri ile eklerini süresinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

 

ş)Personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri yapmak ve görev yerlerini belirlemek.  Personel ihtiyacı hakkında Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,

 

t)Yazışma, dosyalama, arşivleme işlemlerinin mevzuata göre yapılmasını sağlamak,

               

                u)Kurum aleyhine açılan davaları ve icra takiplerini ivedi olarak Genel Müdürlüğe bildirmek,

 

ü)İşsizlik ödeneği, iş kaybı  tazminatı,  kısa çalışma ödeneği ile ücret garanti fonu kapsamında ücret alacakları ve bunlarla ilgili sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak,

 

v)İdari para cezaları ile ilgili  işlemlerini yapmak,

 

y)Yersiz ödenen ve tahsilatı yapılamayan işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı, kısa çalışma ödeneği ile  ücret garanti fonu kapsamında ödenen ücret alacaklarının tahsiline yönelik işlemleri yapmak,

                                                                                                                                                                                           

z)Genel Müdürlük tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri  görevleri yapmak. 

 

                İlçe Şube Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri

Madde 24- Şube müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinde il müdürlükleri için öngörülen görevleri ilçe düzeyinde yürütmek,

 

b) Genel Müdürlük ve il müdürlüğü tarafından  verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri  görevleri yapmak.

 

 SEKİZİNCİ BÖLÜM

Müşterek Hükümler

 

 Görev ve Yetki

Madde 25- Kurum personeli, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri, zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla görevlidir.

 

                Bir görevin verilmesi, bu görevin yapılması için gerekli yetkinin  verildiği anlamını taşır.

 

Sorumluluk

Madde 26- Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yükümlü bulundukları görevleri mevzuata uygun olarak yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar.

 

Görevini yapmak için gerekli yetkiye sahip personelin sorumluluğu, yetki ile sınırlıdır.

 

                Görevin yerine getirilmesi; gereklerine, çalışma esaslarına, mevzuata, etkinlik ve verimlilik ölçütlerine aykırı hareket ve kararlar, kasıt, hata, ihmal ve ilgisizliklerden doğan olumsuz sonuçları amir mevkiinde bulunanların görevleri ile ilgili sorumlulukları saklıdır Zamanında alınacak tedbirlerle giderilebilecek aksaklıkların önlenmemesi halinde de ilgili personel sorumludur.

 

Kurum personeli, sorumlulukları bakımından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun tatbikinde Devlet memuru sayılırlar. Bu kişiler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

 

                Yetki Devri

Madde 27- a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, her derecedeki merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlarla kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini, esaslarını ve sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla sürekli veya geçici olarak astlarına devredebilirler.

 

b)Kurumu, mali ve hukuki yönden sorumluluk altına sokan taahhütü gerektiren ve genel ilkelerle ilgili karar alınmasını icabettiren hallerde yetkililer yetkilerini kendi iradeleri ile alt kademelere devredemezler.Bu gibi yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa, özel yönetmelik ve talimatlara açık hüküm konulmak şartıyla yetki devri yapılır.

 

                c) Amirin görev başında olmaması halinde kullanılmak üzere devredilen yetkiler, amirin  görev başına gelmesi ile ortadan kalkar.

 

d) Amirler tarafından devredilmiş yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amire derhal bildirilir ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece aynen devam eder.

 

e) Yetkilerin devri veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve ilgililere duyurulur. Ancak, acele durumlarda, sözlü olarak yetki devredilmesi veya kaldırılması gerekirse, durum sonradan en kısa sürede yazılı olarak belgelendirilir.

                                                                                                                                                                                   

f) Yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

                                                                                                                                                                                           

g) Bir göreve vekaleten atanan veya tedviren görevlendirilenler, o görev için verilmiş bulunan yetkilere tam olarak sahip olduklarından sorumlulukları da tam olur.

 

                h) Alt kademelere devredilen yetki, zorunluluk olmadıkça devreden tarafından kullanılamaz.

 

İmza Yetkisi

Madde 28- Kurum adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları, Genel Müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca tespit edilerek  teşkilata duyurulur.

 

 

DOKUZUNCU  BÖLÜM

Amir ve Memur

 

Amir

Madde 29- Amir, makam ve görevi itibariyle emir verme yetkisine sahip olan kimsedir.

 

                Amirler kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak, bu görevleri birim personeli arasında adil ölçüler içerisinde yazılı olarak dağıtmak, emrindeki memurlarını yetiştirmek, onların çalışmalarını ve davranışlarını izlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek ile görevlidirler

 

                Amirler, emirlerindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik kuralları içinde davranmak ve amirlik yetkilerini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar dahilinde kullanmak zorundadırlar.

               

Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30- Memur, kendisine verilen emirler ve görevleri görev  çizelgesi doğrultusunda, yerine getirmekle  görevlidir. Memurların görevleri genel olarak şunlardır:

 

a) Kendilerine görev çizelgeleriyle tevdi edilen görev alanlarındaki işleri; mevzuat, çalışma esasları ve amirlerinin  verdikleri emirler doğrultusunda yerine getirmek,

               

b) Yürütmekte olduğu hizmetlerin mevcut durumları ve sonuçları hakkında amirlerine bilgi vermek,

 

c)  Kendilerine bildirilen hataları düzeltmek, eksiklikleri tamamlamak.

 

 

Emirlerin Yürütülmesi ve Yasa Dışı Emir

Madde 31- Kurum personeli, üst amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Üst amirden emir alan görevli, bu emirleri en yakın amirine iletmek zorundadır.

 

                Kurum personeli, amirlerinden aldığı emirleri, Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve Genel Müdürlük emirlerine  aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yinelerse, memur bu  emrin gereğini yapmak zorundadır. Bu takdirde emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri veren amire geçer.

 

                Konusu suç teşkil eden emir yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan  kurtulamaz

 

Konusu suç teşkil etmeyen  emir, konusu suç teşkil ettiği düşüncesi ile yerine getirilmez ise, amir gecikmeden zarar doğabilecek durumlarda, görevin  başka bir personel tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar. Kanuni emri yerine getirmeyen görevliler, bu tutumlarından sorumlu olurlar.

 

                Acele durumlarda, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla getirilen istisnalar saklıdır.

 

 

ONUNCU  BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 32- Kurum personeli, görevlerinin ifası ve yetkilerinin kullanılmasında bu yönetmelikte hükmü bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

                                                                                                                                                                                           

                Ancak, gerek görüldüğünde hizmet birimleri ile ilgili özel yönetmelikler düzenlenebilir.

               

Yönetmelikte yer almayan hususlarda, gerekli görev taksimatını yapmaya, birimlerin en yüksek amirleri ile Genel Müdür yetkilidir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 33- 25.01.2001 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayı ile yürürlüğe konulan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Görev-Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 34- Bu Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/8/2004 tarihli ve 352 sayılı Onay’ı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.