TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

 

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

: 02

1-Kurumun Adı

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

A) Adresi

: M. Rauf İnan Sk. No:7 Sıhhiye/ANKARA

B) Telefon ve Faks Numarası

: 312 431 21 80

C) Elektronik Posta Adresi

:

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 2532

5-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

: M. Rauf İnan Sk. No:7 Sıhhiye/ANKARA

6-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 27.01.2009 Salı, saat 10:00

 

 

 

GENEL ŞARTLAR

 

 

1- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez, 81 İl Müdürlüğü ve 27 Şube Müdürlüğünde toplam 2532 personel bulunmakta olup, mevcut yıllık nakit akışı ve 2009 yılında öngörülen yıllık nakit akışı aşağıdaki gibidir;

 

 

Personel yıllık maaş tutarı (Brüt)                                     :

 

63.024.767,40 YTL

 

70.274.867,00 YTL

Personel yıllık İkramiye tutarı (Brüt)                                     :

 

3.125.232,60 YTL

2009 yılı asgari ücret oranı belirlenmediğinden öngörülememiştir.

Kurumun diğer yıllık nakit akışı (Brüt)(*)                        :

 

261.149.454,05 YTL

 

452.802.629,94 YTL

TOPLAM YILLIK NAKİT AKIŞ (BRÜT)                       :

 

327.299.454,05 YTL

 

523.077.496,94 YTL

                                                           2008 yılı                                 2009 yılında öngörülen

 

 

(*) (Kurumun diğer yıllık nakit akışı; cari giderler, özürlü ve eski hükümlü kursları ve idari para cezaları, işsizlik sigortası kursları ve idari para cezaları, ÖSDP kursları, GAP 2 projesi kursları, iş kaybı tazminatı, tabldot ve eğitim merkezi hesapları vb. nakit akışlarından oluşmaktadır. Yukarıda ayrıntılı olarak gösterilen toplam yıllık nakit akışına fazla mesai ödemeleri dahil edilmemiştir.)

 

2- Komisyonumuz ihale tekliflerini, personelin işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır. Bu çerçevede;

Şartname eki listede (Ek-2) gösterilen Kurumumuz birimlerinin bulunduğu il ve ilçelerin kaçında banka şubesinin bulunduğu banka teklif mektubunda belirtilecektir. Kurumumuz birimlerinin tamamında şubesi bulunan bankalar, ihale komisyonunca avantajlı olarak değerlendirilecektir.

 

3- Kurumca; personelin maaş ödemeleri her aybaşından bir iş günü önce (aybaşı ibaresi ayın 15’i anlamındadır.) bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilir.

 

4- Banka; Kurumun yapacağı tüm bankacılık işlemlerinden ve yararlanacağı her türlü bankacılık hizmetlerinden her ne nam altında olursa olsun hiç bir masraf ve/veya ücret vb. (internet bankacılığı dahil) talep etmeyecektir.

 

5- Banka; Kurum personelinin internet şubeleri ve CALL_CENTER aracılığı ile yapacak olduğu havale ve günlük EFT işlemlerinden hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Ayrıca, bankanın kendi şubeleri arasında yapılacak olan havale ve EFT işlemleri ücretsiz olacaktır.

 

6- Banka; Kurum personeline verecek olduğu maaş kartı ve bunlara ait ek kartlardan protokol süresince kart ücreti talep etmeyecektir. Ayrıca, personele verilecek olan maaş kartları, ilk maaş ödemesinden en geç 1 (bir) iş günü önce kullanıma hazır hale getirilerek tüm personele teslim edilecektir.

 

7- Bankaca; Kurum personelinin maaşının 10 (on) katına kadar olan ihtiyaç kredisi taleplerinin kefilsiz karşılanması esas olup, bankacılık işlemleri açısından gerekli görülen personelden kefil talep ederek kredi kullandırılması sağlanacaktır. Maaşının 10 (on) katından fazla kredi talebinde bulunan personele kredi verilip verilmemesi ve kefil istenmesi hususunda bankanın kararı esastır.

 

8- Banka; Kurum personelinin maaş kartı hesaplarına, maaşlarının en az 2 (iki) katı tutarında kredi yükleyecektir. Ancak, bankacılık işlemleri açısından gerekli görülen personelden bankaca kefil talep edilebilecektir. (Maaş kredisinin yüklenmesini istemeyen personelin talep etmesi halinde bu personelin hesaplarına kredi konulmayacaktır.)

 

9- Anlaşma yapılan banka; teklif ettiği promosyonun protokolde belirtilen % sini, 3 (üç) eşit taksitle 15/03/2009, 15.03.2010 ve 15.03.2011 tarihlerinde, Kurum tarafından kendilerine bildirilecek listeye uygun personel hesaplarına yatıracaktır. 

            Bankalar, promosyon tekliflerini şartname eki (Ek-1) teklif mektubunu kullanarak vereceklerdir.

 

10- Ödeme yapılacak personel listesi ve miktar, Kurum tarafından her ödeme döneminde ve işlemlerin sonuçlandırılması için gerekli süre göz önünde bulundurularak bankaya gönderilecek, banka listenin kendilerine ulaşmasını müteakip, yapmış olduğu promosyon ödemesi sonuçlarını 2 (iki) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirecektir.

 

11- Banka; aşağıda adresleri verilen merkez hizmet binalarına, bunun mümkün olmaması halinde bina önüne veya bina girişine en yakın olan uygun yere 1 er adet ATM koyacaktır. Bina içerisine konulacak olan ATM makinalarıyla ilgili olarak Kurum bankadan herhangi bir kira talebinde bulunmayacaktır.

 

-          M.Rauf İnan Sokak No 7 Sıhhiye/ANKARA

-          Atatürk Bulvarı No 133 Bakanlıklar/ANKARA

 

12- Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

 

13- Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3 yıldır.  

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

 

1-      Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü  ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır.

 

2-      İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler ilk teklif olup, komisyon tarafından banka yetkililerin huzurunda değerlendirilmesinden sonra, en yüksek teklifi veren  3 (üç) adet banka belirlenerek diğer bankalar ihale dışı bırakılacaktır. İkinci turda, komisyon tarafından ihaleye devam eden 3 (üç) bankadan kapalı zarf içinde tekliflerini yenilemeleri talep edilecek ve bu turda en düşük fiyatı veren banka ihale dışı bırakılarak kalan 2 bankadan ihaleye esas son teklifleri yazılı ve kapalı zarf içinde yeniden talep edilecektir. İhale; verilen bu son fiyat tekliflerinin komisyonca değerlendirilmesinden sonra, 2 (iki) banka arasında, en yüksek teklifi veren istekli banka üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır. En yüksek teklifte eşitlik olursa, aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik bozuluncaya kadar yazılı teklif alınmaya devam edilecektir.

 

 

3-      Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme, ihalenin gerçekleştirildiği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı hizmet binasında imzalanacak ve yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

1-      Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

 

2-      Anlaşma yapılan Bankanın, herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

 

 

3-      Banka, anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri, Kurum'un yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar alarak ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez

 

4-      İtilaf halinde ANKARA Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

5- İmzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir.

 

 

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

 

 

 

 

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

Yavuz LOSTAR

İnci ISIYEL

Yüksel SEVEN

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Şef

 

 

 

Ek: 1- Banka Teklif Mektubu

Ek: 2- Türkiye İş Kurumu Birimleri Listesi