ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NE İSTİSNA AKDİ ÇERÇEVESİNDE

GİDECEK İŞÇİLER İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR :

A-İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ

B-İŞÇİ

T.C. Kimlik No:

T.C. Kimlik No:

İşyeri Unvanı:

Adı, Soyadı:

İşveren/İşveren Vekilinin Adı, Soyadı:

Baba Adı:

 

Doğum Yeri ve Tarihi:

Baba Adı:

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Pasaport No:

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

Sigorta Sicil No:

Uyruğu:

Türkiye’deki Adresi:

Türkiye’deki Adresi:

Çalışacağı İşyeri/Şantiye Adresi:

 

 

 

 

Almanya’daki Adresi:

Telefon:

 

E-posta Adresi:

 

 

Varsa Ticaret Sicil No:

 

Telefon, Fax:

 

E-posta Adresi:

 

Posta Kodu:

 

 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme; 3 üncü maddede yazılı işte çalışacak olan işçi ile işveren arasındaki çalışma ve çalıştırmaya ilişkin yöntem ve temel koşulları, karşılıklı hak ve borçları belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.

 

3- YAPILACAK İŞ:

İşçi, yukarıda adresi yazılı işyerinde/şantiyede.............................olarak çalışacaktır.

İşçinin sözleşmede yer alan işyerinde/şantiyede ve belirtilen meslekte çalışması esastır. Ancak, işçinin kabul etmesi halinde mevcut ücreti düşürülmemek şartıyla, yapabileceği başka meslek ve işyerinde çalıştırılabilir.

 

4- İŞVERENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren; işin yapılacağı ülkedeki çalışma koşulları, ücret, günlük, haftalık ve fazla çalışma süreleri ile ücretlerini, hafta tatili ve genel tatillere ilişkin koşullar ile bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücreti içeren işverenin kaşesini ve yetkili kişinin imzasını taşıyan belgeyi işçiye ve Kuruma verir. Bu belgedeki bilgiler, ilgili ülkedeki çalışma mevzuatına uygun olarak hazırlanır. İşveren tarafından işçiye verilecek belge içeriğindeki bilgi ile işin yapılacağı ülkedeki uygulama arasında farklılıklar bulunması halinde işveren belgede belirtilen hususları uygulamakla sorumludur. İşin yapılacağı ülkedeki çalışma mevzuatında değişiklik söz konusu olduğunda, değişiklikler işçiye yazılı olarak bildirilir.

 

5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu iş sözleşmesi...../......../......... - ......./......./........ tarihleri arasında geçerlidir. İşveren, iş sözleşmesini haklı bir nedenle ve bunu yazılı olarak işçiye bildirmek kaydıyla feshedebilir. İş sözleşmesi işçinin işyerine gitmek üzere Türkiye’den hareket ettiği tarihte başlar.

İşveren, işyerine intikalini müteakip işçiye derhal iş vermek zorundadır. Vermediği durumlarda, işçi mahrum kaldığı gelir ile zarar ve ziyanının tazminini isteme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin süresi sona ermeden taraflardan biri feshini istemez ise, sözleşme aynı süre için uzatılmış sayılır.

  

6-ÜCRET-SOSYAL GÜVENLİK VE VERGİ:

İşçinin 3 üncü maddede yer verilen işte çalıştırılması koşuluyla fiili çalışma karşılığı, saat ücreti net ........................ Avro’dur.

İşveren; sigorta primlerini ve vergiyi kestikten ve yatacak yer (veya lojman) ile iaşeyi temin ettiği takdirde, bunlarla ilgili cari masrafları da düştükten sonra geriye kalan net ücretin %50’sini Almanya Federal Cumhuriyeti’nde (AFC) işçiye Avro, olarak ödeyecektir. Ancak; bu meblağ;

a) İaşe ve yatacak yer işverence temin edildiği takdirde cep harçlığından,

b) Sadece yatacak yer işverence temin edildiği takdirde iaşe masrafı ile cep harçlığı toplamından ve

c) Sadece iaşe işverence temin edildiği takdirde konut yardımına esas teşkil eden kira tutarı ile cep harçlığı toplamından hiçbir şekilde daha az olamaz. İşveren, net ücretin bakiyesini müteakip ayın ilk iş günü işçinin Türkiye’deki bir bankada açtırmış olduğu döviz tevdiat hesabına Avro olarak havale edecektir. İşçinin, eş ve çocuklarını AFC’ye götürmesi halinde net ücretin tamamı kendisine AFC’de Avro olarak ödenecektir.

İşveren her ay ki ücret tahakkukunu, vergi ve sigorta prim kesintileri ile yatacak yer veya lojman teminine ilişkin masrafları, işçiye AFC’de ödenen meblağ ile Türkiye’deki döviz tevdiat hesabına havale edilen döviz tutarı toplamını gösteren bordro örneğini işçiye vermekle yükümlüdür.

Ücretin zamanında ödenmemesi halinde gecikme süresi için vadeli mevduata uygulanan en yüksek faizi işveren ödemeyi taahhüt eder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır. İşveren işçinin AFC’de bulunduğu sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prime esas kazanç tavan sınırı üzerinden ve tüm sigorta kolları için primlerini ödeyecektir. Hizmet akdinin son bulması durumunda işveren bu hususu derhal SGK’ya ve yetkili çalışma dairesine bildirmekle yükümlüdür. İşveren ücretin vergilendirilmesinde işçinin mağduriyetine meydan vermemek için iki ülke arasındaki “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nı göz önünde bulundurur.

 

7- DENEME SÜRESİ:

Deneme süresi, işçinin işyerinde/şantiyede işe fiilen başladığı tarihten itibaren 2 (iki) aydır. Toplu iş sözleşmeleriyle deneme süresi 4 (dört) aya kadar uzatılabilir. İşçi işverenin Türkiye’deki işyerinde daha önce bir yıl süreyle çalışmışsa deneme süresine dahil olmayacaktır.

Deneme süresi içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilir. Ancak, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Ayrıca, deneme süresi içinde işçinin başarılı olamaması halinde de, işveren sözleşmeyi tazminatsız ve ihbarsız feshedebilir. Ancak, bu süre içerisinde işçinin hak ettiği ücreti ile Türkiye’ye gönderilmesi halinde yol parası işverence karşılanır.

 

8- ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA:

Haftalık iş süresi ve fazla çalışma AFC’deki iş mevzuatına göre düzenlenir.

 

9- HAFTA TATİLİ VE DİĞER TATİLLER:

Pazar ücretsiz hafta tatili günüdür.

Hafta tatili ile Şeker ve Kurban Bayramının ilk günü, AFC’nin dini ve diğer resmi bayram ve günlerinde işçi çalıştırılamaz. Ancak, izin alınmak koşuluyla çalıştırılabilir. İşveren gerektiğinde hafta sonu tatilini başka bir güne almaya yetkilidir.

 

10- ÜCRETLİ İZİN, ÜCRETSİZ İZİN:

İşçi, Türkiye’deki iş mevzuatında belirtilen süre ve esaslar dahilinde yıllık ücretli izin hakkına sahiptir ve izin günlerinde işçiye 7,5 saat üzerinden ücret ödeyecektir

Ücretli izni bulunmayan işçiye, işveren zorunlu hallerde yılda bir defaya mahsus olmak üzere 10 (on) güne kadar ücretsiz izin verebilir.

Yıllık ücretli izinlerin başlangıç tarihi işçinin görüşü de alınarak işveren tarafından tespit edilir ve işçinin izin ücretinin başlangıcında peşin ödenir.

 

11- İŞ DÜZENİ VE DİSİPLİNİ:

İşçi, işyeri/şantiye yetkililerince çalışacağı ülkenin saat ayarına göre belirlenecek iş saatleri ve çalışma araları ile işin vardiya halinde belirlenen usul ve esaslarına uymayı; ayrıca, taraflar iş düzeni ve iş disiplini ile ilgili yerel mevzuata aykırı davranışta bulunmamayı kabul eder. Taraflar, Alman mevzuatına  aykırı hareket edemez.

 

12- PASAPORT, VİZE, YOL VE DİĞER MASRAFLARI:

İşçinin çalışacağı ülkeye kadar gidiş-dönüş yol parası, vize işlemleri çalışma ve oturma izninin alınması için gerekli masraflar ile gerekiyorsa sağlık muayenesi ve tetkik ücretleri işverene aittir. Pasaport masrafları işçiye ait olup, işveren pasaport alınmasında işçiye yardımcı olur.

İşveren, işçi için yaptığı masraflara karşılık olarak işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz. Ancak, 12 nci maddede belirtilen hallere aykırı davranışlarıyla işçinin, işverene kasten zarar ve ziyan verdiğinin belgelenmesi halinde işine son verilmesi veya sözleşme süresini doldurmadan dönmekte ısrar etmesi halinde dönüş yol parası işverence işçinin ücretinden kesilerek ülkeye dönmesi sağlanır.

 

13- YATACAK YER, LOJMAN VE YEMEK:

Lojman ve yatacak yerin işyeri dışında olması halinde işçinin topluca işyerine getirilip-götürülmesi ücretsiz olarak işverence sağlanır. İşçinin bu şekilde işyerine getirilip-götürülmesi sırasında yolda geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz.

 

14- SAĞLIK RAPORU ALMA ZORUNLULUĞU VE AT 1/11 FORMÜLERLERİ

İşçinin, Türkiye’deki iş mevzuatına göre sağlık raporu alınması gereken işlerde çalıştırılması halinde, bu işlere elverişli olduklarını gösteren bir kamu hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporunu, (bu tür işlerin dışında çalıştırılacak olanların ise yine bir kamu hastanesi dahiliye ve hariciye mütehassıslarından alacakları sağlıklı olduklarını gösterir raporu) işe giriş bildirgesinin bir örneği ile birlikte SGK’ya işverenin ibrazı zorunludur. (Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 12 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca AFC’de münhasıran acil hallerdeki muayene ve tedavileri öngören AT/11 formülerini ayrıca, işçinin Türkiye’de sosyal güvenliğin devam ettiğini gösteren AT/1 formülerini düzenleyerek verebilmesi için bu husus gereklidir.)

Diğer taraftan; son 1 (bir) yıl içinde 30 (otuz) günlük prim ödeme süresi tamamlanmadığından bahisle SSK tarafından AT/11 formüleri düzenlenmeyenlerin söz konusu 30 (otuz) günlük prim ödeme süresi tamamlanıncaya kadar “özel sigorta şirketine” hastalık sigortası yaptırılacaktır.

 

15- TOPLU KAZA SİGORTASI:

İşveren, İstisna Akdi çerçevesinde çalışan işçiler için, bir kaza halinde meydana gelecek ölüm ve maluliyet olaylarında tazminat ödenmesini öngören munzam “toplu kaza sigortası” yaptıracaktır.

 

16- PASAPORT VE KİŞİSEL BELGELER:

Alman mevzuatında belirtilen haller dışında, işveren tarafından işçinin pasaport ve diğer kişisel belgeleri elinden alınamaz. Alınması gereken durumlarda işçiye kimlik veya ikamet çalışma izin belgeleri verilir.

 

17- İKİNCİ SÖZLEŞME:

Taraflar arasında ikinci iş sözleşmesi bu sözleşmedeki haklarını sınırlayıcı olmamak koşuluyla imzalanabilir. İki sözleşme arasında fark olması halinde, işçinin lehine olan hükümler uygulanır.

 

18- ANLAŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK MEVZUAT VE YETKİLİ MAKAMLAR:

İşçi ve işveren arasındaki sözleşmenin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklar ile diğer ihtilafların giderilmesinde işverenin Türkiye’deki ikametgâhının veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir. Sözleşme maddelerinde, çalışılan ülke mevzuatının geçerli olduğunun belirtildiği hususlardaki ihtilafların çözümünde öncelikle çalışılan ülke mevzuatı, çalışılan ülkede konuya ilişkin hukuki düzenleme bulunmaması halinde Türk mevzuatı uygulanacaktır.

 

19- İŞÇİ VE İŞVERENİN BEYAN VE KABULÜ:

Taraflar; çalışma ve çalıştırmaya ilişkin usul esasları düzenleyen karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen hükümlerin bu sözleşmede yer aldığını, sözleşmeyi okuyarak anladıklarını ve kabul ettiklerini ve bu sözleşme dışında başka bir sözleşme anlaşma ya da vaadin veya kabulün bulunmadığını beyan ve taahhüt ederler.

 

20- SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ:

20 maddeden ibaret bu iş sözleşmesi, işçi ile işveren veya vekili tarafından, bir nüshası işçiye, bir nüshası işverene, gerektiğinde bir nüshası vize almak amacıyla ilgili ülkenin konsolosluğuna verilmek ve bir nüshası da Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğündeki dosyasında saklanmak üzere 4 (dört) nüsha tanzim edilerek, taraflarca imzalanmış ve Kurum yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

 

 

 

 

İşveren / İşveren Vekili

 

İşçi

Adı, Soyadı

 

Adı, Soyadı

(İmzası)

 

(İmzası)

Tanzim Yeri ve Tarihi

... / ... / .......

 

 

 

Görülmüş ve Onaylanmıştır.

Türkiye İş Kurumu